• Eigen ervaren specialisten en monteurs
 • 2 jaar garantie op alle scootmobielen
 • Gespreide betaling mogelijk

Algemene voorwaarden

1. Identiteit van de ondernemer

Delta Comfort BV. / Relaxrecliners

KvK nummer: 28063910

BTW nummer: NL80313022301

Telefoon: 071 - 409 7133

Adres: Lageweg 51, 2222 AG Katwijk

Email: [email protected]

 

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze webwinkel zijn geplaatst door consumenten of door handelaren.
De consument is een natuurlijk persoon die niet geheel of hoofdzakelijk handelt binnen de uitoefening van een beroep of bedrijf.
De handelaar is een persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf hetzij persoonlijk of via een andere persoon die handelt in naam van de handelaar of namens de handelaar.
Deze voorwaarden gelden ook voor handelaren in toekomstige commerciële relaties behoudens de noodzaak een formele voorafgaande verklaring daarvan te doen. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk door ons is goedgekeurd, kunnen we de contractuele geldigheid van tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden die door een ondernemer worden gebruikt niet accepteren.

 

3. Contractuele partners, het sluiten van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand met Delta Comfort BV.
Door de presentatie van de producten in de online-winkel doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot deze artikelen. U kunt de producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje leggen en te allen tijde uw keuzes vóór het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren door gebruikmaking van de in het bestelproces aangeboden en toegelichte correctiemogelijkheden. De overeenkomst komt tot stand door het aanklikken van de bestelknop. Het aanklikken van de bestelknop houdt een aanvaarding in van het aanbod inzake de goederen in het winkelmandje. Onmiddellijk na de verzending van de bestelling ontvangt u nogmaals per e-mail een bevestiging.

 

4. Taal van de overeenkomst en opslag van de tekst van de overeenkomst

De beschikbare taal voor het sluiten van de overeenkomst is Nederlands.
Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u per e-mail de gegevens van de bestelling en onze algemene voorwaarden. Uw vorige bestellingen kunt u om veiligheidsredenen niet meer online inzien.

 

5. Leveringsvoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen worden ook verzendkosten in rekening gebracht. Informatie over de hoogte van de verzendkosten vindt u bij de aanbiedingen.

 

6. Betaling

In onze webwinkel zijn in principe de volgende betalingswijzen beschikbaar:

Achteraf betalen via AfterPay

AfterPay voert voor mobigo.nl het volledige achteraf betaalproces uit. U ontvangt de bestelling via onze webshop. Na ontvangst ontvangt u binnen enkele dagen een betaaloverzicht per e-mail van AfterPay. U heeft na ontvangst van het betaaloverzicht 14 dagen om te betalen aan AfterPay.

Creditcard

Met het plaatsen van de bestelling stuurt u ons tegelijkertijd uw creditcardgegevens.
Nadat u zich als rechtmatige kaarthouder heeft gelegitimeerd, vragen wij de uitgevende instelling van uw creditcard direct na de bestelling om uitvoering van de betalingstransactie. De betalingstransactie wordt door de uitgevende instelling van de creditcard automatisch uitgevoerd en uw kaart wordt gedebiteerd.

PayPal

Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online betaaldienst PayPal. Om het factuurbedrag via Paypal te kunnen betalen moet u daar geregistreerd staan of zich eerst laten registreren, zich dan met uw inloggegevens legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Naar het plaatsen van de bestelling in de webwinkel verzoeken we PayPal de betalingstransactie in te leiden.
De betalingstransactie wordt door PayPal direct daarna automatisch uitgevoerd. Tijdens de bestelprocedure worden u nadere aanwijzingen gegeven.

iDeal

Na het plaatsen van de bestelling wordt u door de online betaaldienstaanbieder Currence iDEAL BV doorgestuurd naar het internetbankieren van uw gekozen bank. Om het factuurbedrag via iDEAL te kunnen betalen moet u op de voor u voor deze bank bekende manier inloggen en de betalingsopdracht met de al ingevulde gegevens aan ons bevestigen. Uw bank toont onmiddellijk een bevestiging van de betaling. De betalingstransactie wordt direct daarna uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

Gekochte producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald.
Voor ondernemers geldt aanvullend: Wij behouden ons de eigendom van de producten voor totdat alle vorderingen op basis van de lopende zakelijke relatie zijn voldaan. U mag de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten in de normale loop van uw zakelijke activiteiten gebruiken of doorverkopen; alle uit die doorverkoop voortvloeiende vorderingen worden door u - ongeacht of die onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met een ander goed worden verbonden of gemengd - bij voorbaat ten belope van het factuurbedrag aan ons gecedeerd, en die cessie wordt door ons aanvaard. U behoudt het recht om die vorderingen te incasseren, maar wij mogen die vorderingen ook zelf incasseren, indien en voor zover u in gebreke blijft bij de nakoming van uw betalingsverplichtingen.

 

8. Schade tijdens bezorging

Voor consumenten geldt: Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade indien mogelijk onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.
Voor ondernemers geldt aanvullend: Wij behouden ons de eigendom van de producten voor totdat alle vorderingen op basis van de lopende zakelijke relatie zijn voldaan. U mag de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten in de normale loop van uw zakelijke activiteiten gebruiken of doorverkopen; alle uit die doorverkoop voortvloeiende vorderingen worden door u - ongeacht of die onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten door met een ander goed worden verbonden of gemengd - bij voorbaat ten belope van het factuurbedrag aan ons gecedeerd, en die cessie wordt door ons aanvaard.  U behoudt het recht om die vorderingen te incasseren, maar wij mogen die vorderingen ook zelf incasseren, indien en voor zover u in gebreke blijft bij de nakoming van uw betalingsverplichtingen.

 

9. Wettelijke garantie

Tenzij in het onderstaande uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de wettelijke regeling inzake de aansprakelijkheid voor gebreken.
Voor consumenten bedraagt de verjaringstermijn voor vorderingen op grond van gebreken bij tweedehands artikelen een jaar vanaf het moment van aflevering van het product.
Voor ondernemers bedraagt de verjaringstermijn voor vorderingen op grond van gebreken een jaar, gerekend vanaf het moment van overgang van het risico; de wettelijke verjaringstermijnen voor het recht op regres blijven onverlet.
In de rechtsbetrekkingen met ondernemers wordt voor wat betreft de hoedanigheden van het product uitsluitend geacht te zijn overeengekomen, hetgeen wij zelf hebben aangegeven en de productbeschrijvingen van de producent die in de overeenkomst zijn opgenomen; voor publieke uitlatingen van de producent of andere reclame-uitingen aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
Als de geleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, komen wij jegens ondernemers onze garantieverplichting in eerste instantie naar onze keus na door het gebrek te verhelpen (herstel) of door levering van een zaak die geen gebreken vertoont (vervanging).
De bovenstaande beperkingen en termijnverkortingen gelden niet voor vorderingen op grond van schade die door onszelf, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is veroorzaakt

 • • in geval van schade door dood of lichamelijk letsel
 • • bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en in geval van kwade trouw
 • • in geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
 • • in het kader van een gegeven garantie, voor zover overeengekomen
 • • voor zover de regelingen m.b.t. de productaansprakelijkheid (boek 6, afdeling 3 Burgerlijk Wetboek) van toepassing zijn.

Informatie aangaande eventueel geldende bijkomende garanties en de precieze voorwaarden die daarvoor van kracht zijn, vindt u bij het desbetreffende product en op de speciale informatiepagina's in de webwinkel.
Klantenservice: U kunt contact opnemen met onze klantenservice voor vragen en klachten via e-mail onder [email protected]

 

10. Aansprakelijkheid

Voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze agenten is veroorzaakt, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk

 • • in geval van schade door dood of lichamelijk letsel
 • • bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim
 • • bij gegeven garanties, voor zover overeengekomen
 • • voor zover de regelingen m.b.t. de productaansprakelijkheid (boek 6, afdeling 3 Burgerlijk Wetboek) van toepassing zijn.

In geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) door nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij sluiting van de overeenkomst voorzienbare schade, waarmee in zulke gevallen normaal rekening moet worden gehouden.
Voor het overige worden alle vorderingen tot schadevergoeding uitgesloten.

 

11. Gedragscode

 

Wij hebben ons aan de volgende gedragscodes onderworpen:
Trusted Shops kw
http://www.trustedshops.com/tsdocument/%20TS_QUALITY_CRITERIA_nl.pdf

 

12. Geschillenbeslechting

Wij zijn bereid om deel te nemen aan een buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.
Bevoegd is de zogeheten Geschillencommissie Algemeen, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, Nederland, www.sgc.nl.
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de beslechting van geschillen.

 

13. Slotbepalingen

Indien u handelaar bent, geldt het Nederlands recht met nadrukkelijk uitsluiting van het Weens koopverdrag (Verdrag van de VN d.d. 11 april 1980, Trb. 1986,61).
Voor handelaren geldt: Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding of verbintenis waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslist door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement van onze maatschappelijke zetel.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »